Algemene Voorwaarden De Pilates Studio

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten de Pilates Studio betreffende deelname aan groeps- of privélessen, workshops, cursussen en andere vormen van opleiding of coaching.
 • Op alle overeenkomsten tussen De Pilates Studio en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
  De Pilates Studio geeft regelmatig nieuws en updates door via mail/nieuwsbrief of andere social media.
 • Ook worden er in de studio op goed zichtbare plaatsen aankondigingen opgehangen.
 • De Pilates Studio houdt zich het recht voor om te allen tijde de algemene voorwaarden, tarieven, les-tijden en -dagen, vakanties alsook de huisregels aan te passen.
 • Als een deelnemer een voor hem/haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren kan zijn/haar tegoed worden gerestitueerd vanaf het moment van de ingangsdatum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Indien een bepaling in de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de gehele overeenkomst aan.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.
  Lees ook onze privacyverklaring op onze website over ons beleid t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid de instructeur op de hoogte te brengen van eventuele fysieke klachten. Bij fysieke klachten adviseer ik u eerst uw arts te raadplegen voordat u aan pilatestrainingen begint. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Het uitvoeren van sportieve activiteiten kan risicos met zich meebrengen. Eventuele schade of letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van pilates bij De Pilates Studio zijn ontstaan, zijn voor uw eigen risico.
 • De docent/leiding heeft het recht om de leerling de toegang tot de les te ontzeggen indien de docent/leiding het niet verantwoord acht vanwege bepaalde fysieke of psychische klachten van de leerling.
 • Dit geldt ook indien de leerling zich niet gepast/beschaafd gedraagt naar medeleerlingen en/of naar de docent.
 • De Pilates Studio is niet aansprakelijk voor enig geleden schade, letsel, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen.
  Voor klachten, ideeën, opmerkingen, vragen e.d. kunt u een contactformulier invullen en verzenden naar De Pilates Studio.
  Gaarne geen contact zoeken via SMS, Whatsapp, Facebook, Linkedin e.d.
 • Betalingen, boekingen en annuleringen
  U kunt uitsluitend deelnemen aan de lessen als u een tegoed heeft gekocht en daarmee een les heeft geboekt.
  Annuleringen dienen 24 uur voor aanvang van de les te geschieden via het boekingssysteem van De Pilates Studio. Het annuleren is niet meer mogelijk indien het te laat is, d.w.z. binnen 24 uur voordat de les start. Het lesgeld is afgeschreven van het tegoed en wordt niet meer gerestitueerd. De gemiste les kan niet meer worden ingehaald. Er kan dus geen restitutie van tegoeden plaatsvinden indien niet aan deze annuleringsvoorwaarde is voldaan.
  Voor leerlingen die op vaste dagen en vaste tijden komen is het zeer raadzaam om de lessen ver vooruit te boeken om zeker te zijn van deelname.
 • In de geldigheidstermijnen van de tegoeden zijn reguliere vakanties van de studio opgenomen.
 • De tegoeden zijn op naam en niet overdraagbaar.
 • Binnen 7 dagen na aankoop van een tegoed kan leerling verzoeken de koop ongedaan te maken en het aankoopbedrag terug gestort te krijgen, daarna kunnen tegoeden alleen door het boeken van lessen opgenomen worden.
  De ruime geldigheid van de tegoeden, te zien tijdens de aankoop, biedt veel flexibiliteit, maar die zijn wel eindig. Houdt de einddatum in de gaten.
 • Eenmaal vervallen tegoeden worden niet gerestitueerd.
 • In zeer uitzonderlijke gevallen kan een tegoed worden bevroren in overleg met de leiding van De Pilates Studio en mits de absentie van de leerling tijdig schriftelijk of via e-mail wordt gemeld met een doktersverklaring. Bij langdurige uitval door bijv. zwangerschap of langdurige ziekte kan in overleg met de leiding de bevriezingsperiode voor een bepaalde tijd met een max van 9 maanden worden vastgelegd (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, tijdelijk vertrek naar buitenland, vakantie).
  Bevriezing van een tegoed gebeurt nooit met terugwerkende kracht.
  De einddatum van de geldigheid van het tegoed op het moment van bevriezen wordt verlengd met de duur van de bevriezing. Daarna gelden de reguliere geldigheidsvoorwaarden weer.
  Indien de website niet bereikbaar/off-line is op het moment dat u een les wilt annuleren, bijv. in geval van storing, moet er een mail-, sms- of whatsappbericht gestuurd worden. Let op: dit dient ook minimaal 24 uur voor aanvang van de les te geschieden.
  De lessen kennen een opbouw en u kunt pas rekenen op progressie als u wekelijks komt. De geldigheidsduur van de tegoeden is afgestemd op wekelijkse trainingen, waarbij rekening is gehouden met alle vakanties en eventuele annuleringen.
  Leerling dient zichzelf goed te informeren via de website en het boekingssysteem over het niveau en de soort les zodat de leerling in de juiste les met het juiste niveau traint.
  Om de kwaliteit van de lessen hoog te houden werken we met kleine groepen. Iedere lessoort heeft een maximum aan leerlingen (zie boekingssysteem voor het maximum aantal leerlingen per lessoort).
  Daarnaast hanteren we ook een minimum aantal leerlingen voor de groepslessen: voor de matlessen is het minimum 4 leerlingen.


Tegoeden en geldigheid
In onze winkel kunt u verschillende tegoeden kopen waarmee u lessen kunt boeken, hieronder een overzicht met per tegoed ook de geldigheid.


€ 49,95 met een geldigheid van 1 maanden
€ 550,00 met een geldigheid van 6 maanden
€ 250,00 met een geldigheid van 5 maanden
€ 910,00 met een geldigheid van 6 maanden
Indien het tegoed niet voor het einde van de geldigheidstermijn is verbruikt vervalt het eventueel overgebleven tegoed en wordt niet meer gerestitueerd.


Tarieven
Alle genoemde tarieven zijn per persoon per les van 55 minuten.
Mirjam
Matles € 15,50
Duetles € 35,00
Privéles € 59,95 (tenzij anders schriftelijk afgesproken)

Mat-les € 15,50
Duo-les € 37,50
Privé-les € 59,95 (tenzij anders schriftelijk afgesproken)

 

 • Voor introductie/proeflessen gelieve via het contactformulier contact op te nemen met De Pilates Studio, dit geldt voor alle lesvormen.
 • Pilates is een discipline. Voor progressie dient een leerling wekelijks te trainen. Iedere soort les kent een maximaal aantal leerlingen dit in verband met de beschikbare ruimte en apparatuur.
 • Indien een leerling met regelmaat en/of langer dan 3 maanden lessen annuleert, zonder plausibele reden zoals ziekte of een lange reis, behoudt de leiding zich het recht voor om reeds geboekte lessen te verwijderen en de lesplaatsen vrij te geven voor andere leerlingen, dit wel na contact met de betreffende leerling.
 • Vakanties en feestdagen
  De Pilates Studio is gesloten op de reguliere feestdagen en in schoolvakanties. De vakanties worden elk kalenderjaar van tevoren bekend gemaakt met aankondigingen in de studio, op de website of andere social media en in het reserveringssysteem. Er worden dan geen lessen gegeven of eventueel volgens een vakantieschema. In de geldigheidstermijnen van de tegoeden zijn deze feestdagen en vakanties al verwerkt.
  Voor de zomervakantie spant De Pilates Studio zich in om in deze periode lessen te geven volgens een speciaal zomerrooster.
 • Aansprakelijkheid
  Elke leerling, ook diegene die een proefles volgt, dient de docent op de hoogte te stellen van zijn/haar gezondheidstoestand en van eventuele klachten. Als de leerling fysieke klachten heeft of bijv. bij zwangerschap dient de leerling eerst zijn/haar (huis)arts te raadplegen. Indien deze akkoord gaat kunnen er lessen gevolgd worden. De Pilates Studio kan echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade die tijdens of door de training is ontstaan. Het is een feit dat elke sport en/of vorm van bewegen risicos met zich meebrengen en dus blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor deelname aan de les.
  Iedere leerling dient zelf voor gebruik van welke voorziening of activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.
  Ook ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van De Pilates Studio geschiedt voor eigen risico.
  De Pilates Studio is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, noch aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door De Pilates Studio.
 • Actievoorwaarden
  Indien actie-aankopen worden gedaan dan gelden de actievoorwaarden zoals deze staan vermeld in de winkel.
 • Akkoord
  Door het aankopen van een tegoed en het boeken van lessen binnen ons pilatescentrum bent u akkoord gegaan met deze voorwaarden.